W dniu 13 kwietnia 2019 r. w Domu Działkowca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiśnia” w Zabrzu.

Przybyli działkowcy otrzymali znowelizowany Regulamin ROD. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 15.30. Otwarcia zebrania dokonała Prezes Zarządu, która przywitał wszystkich przybyłych działkowców oraz gości księgową OZ Śl. panią Karolinę Olesik i członka Okręgowej Rady OZ Śl. Pana Piotra Witkowskiego Wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy, śmierć byłych członków ogrodu. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zebrania – obrady przebiegały sprawnie i zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. W wyniku głosowania powołano Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków. Zarząd przedstawił swe sprawozdania za ubiegłą kadencje oraz za rok 2018, omawiając najważniejsze tematy i wykonane prace inwestycyjne. Komisja Rewizyjna, nie stwierdziła żadnych uchybień i udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie Prezes Zarządu przedstawiła plan pracy na rok 2019 oraz kadencję. Najważniejszym punktem było dokończenie budowy biura Zarządu. W trakcie zebrania przyjęto 17 uchwał. Przede wszystkim zatwierdzono sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uchwalono plany pracy i preliminarze finansowe. Członkowie podjęli również uchwały dotyczące wysokości opłat ogrodowych w 2019 roku oraz w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego. Dokonano wyboru Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Rejonową Konferencję Przedzjazdową. Po omówieniu wszystkich punktów zawartych w Porządku Obrad, Walne Zebranie sprawozdawcze zostało zakończone.
Przewodniczący Walnego Zebrania podziękowała wszystkim za przybycie.