Ogłoszenie

 

            W związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu wewnętrznej sieci wodociągowej ROD „Wrzos” w Tychach ogłasza przetarg na realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem  wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

 

Przedmiot zamówienia:

            Przedmiotem przetargu jest zakup przewidzianych w projekcie budowlanym materiałów, wykonanie robót ziemnych, montaż  podłączenie sieci wodociągowej w ROD „Wrzos” w Tychach  zgodnie z projektem budowy, uzgodnieniami z RPWiK w Tychach  i przedmiarem, w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót ogólnych zgodnych załączonym przedmiarem robót (ZAŁĄCZNIK – PRZEDMIAR )

 

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR na podstawie załączonego przedmiaru w kwocie brutto z jednoczesnym potwierdzeniem terminu. Termin wykonania w całości zadania inwestycyjnego obejmować może lata 2019-2021( pierwsza połowa ).

 

Przewidywany zakres całościowych prac przedstawiony w przedmiarze należy potwierdzić na miejscu wykonania robót, gdzie jest do wglądu także plan budowy po wcześniejszym ustaleniu terminu z Prezesem ROD p. Tomaszem Szynawa drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Uwaga: przedmiot przetargu i zawartej umowy z ROD nie obejmuje indywidualnych sieci wodociągowych i przyłączy do poszczególnych działek (tj. instalacji od domków ogrodowych poszczególnych działkowców do skrzynek wodomierzowych na alejkach ogrodowych). Powyższe materiały i prace nie zostały uwzględnione w przedmiarach.

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót ziemnych i montażowych wewnętrznej sieci wodociągowej  wraz  z dezynfekcją i odbiorem przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (łącznie z oświadczeniem Kierownika Budowy).  

 

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);

 

 • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);

 

 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;

 

 • Wybrany Wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej, tj. ogrodzeń działek rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej sieci elektrycznej.

 

 • Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;

 

 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 28 marca 2021 r.;

 

 • Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.

 

 • Płatność – w dwóch ratach; pierwsza  po zakończeniu i odbiorze prac związanych z instalacją sieci wodociągowej na Alei Wrzosowej  z 14 dniowym terminem płatności., druga po zakończeniu i odbiorze prac związanych z instalacją sieci na alejkach bocznych ogrodu i połączeniu ich z instalacją na Alei Wrzosowej  oraz dezynfekcji i podłączeniu do sieci wodociągowej w kontenerze wodociągowym RPWiK w Tychach – również z 14 dniowym terminem płatności,

 

 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.

 

 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

 

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.
 • Doświadczenie praktyczne w instalacji sieci wodociągowej na ROD

 

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres Tomasz Szynawa,  ROD „Wrzos” 43-100 Tychy, ul. Armii Krajowej 11/72 w zaklejonych kopertach z napisem: PRZETARG - SIEĆ WODOCIĄGOWA- ROD „WRZOS” w TYCHACH  do dnia 25 lipca 2019 roku.

 

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

 

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów i umówienia terminu wizji oraz przeglądu dokumentacji, a także miejsca złożenia oferty prac można uzyskać bezpośrednio w Zarządzie ROD pod numerem telefonu:  604 52 72 98.

 

Przedmiar ROD Wrzos w Tychach