OGŁOSZENIE

 

W związku z zamiarem realizacji zadania Inwestycyjnego w roku 2019 polegającego na wykonaniu sieci elektrycznej  , ROD „Ksaweranka”w Będzinie ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych  związanych z wykonaniem sieci elektrycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót instalacji sieci elektrycznej ROD „Ksaweranka„ w Będzinie przy ul Rybnickiej zgodnie z projektem i przedmiarem, w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z zapisem zawartym w Ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych zawartych w projekcie inwestycji.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu  w kwocie brutto (z 23% VAT ) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu wykonania robót.

Przewidywany zakres całościowych prac przedstawiony w przedmiarze należy potwierdzić na miejscu wykonania robót, gdzie jest do wglądu także  projekt inwestycji. Projekt oraz regulamin przetargu dostępny jest w biurze Zarządu ROD Ksaweranka w Będzinie przy ul. Staszica 2 w dniu 09.05.2019 od godziny 16.00 do godziny 18.00 lub po telefonicznym uzgodnieniu z Zarządem ROD

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót instalacji sieci elektrycznej na ogrodzie ROD Ksaweranka w Będzinie z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów  i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo- powykonawczej.

Ogólne warunki zamówienia:

  • Zgodne z regulaminem do wglądu w siedzibie ROD

oraz

  • Wybrany Wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej lokalizacji (np. przekopy kontrolne) i ochrony istniejącej sieci gazowej,
  • Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;
  • Gwarancja na wykonane prace – nie mniej niż 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Inne warunki zgodne z regulaminem oraz docelowo z zapisami umowy wykonawczej.

Kryterium oceny ofert:

  • Zgodnie z zapisami Regulaminu – do wglądu w siedzibie ROD.

 

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby ROD Ksaweranka w  Będzinie przy ul. Staszica 2. Termin składania ofert ustala się na dzień 15.05.2019 r.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów i umówienia terminu wizji oraz przeglądu dokumentacji, a także miejsca złożenia oferty prac można uzyskać bezpośrednio w Zarządzie ROD pod numerem telefonu: 602 499 181 lub pod adresem:

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Ksaweranka”

ul. Staszica 2

42-500 Będzin

woj. Śląskie

 

 Załączniki:

Przedmiar ROD Ksaweranka.pdf