Ogłoszenie

            W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na remoncie ubikacji w budynku Delegatury Rejonowej w Rybniku, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski  ul.Kormoranów 1  40-521 Katowice ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z remontu ubikacji w budynku Delegatury Rejonowej w Rybniku.

 

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie ubikacji w budynku Delegatury Rejonowej w Rybniku

Wykonawca obowiązany będzie do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót ogólnych zgodnych załączonym przedmiarem robót (ZAŁĄCZNIK – PRZEDMIAR).

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR na podstawie załączonego PRZEDMIARU w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Przewidywany zakres całościowych prac przedstawiono w przedmiarze.

Ewentualne wykonanie powyższego zakresu prac podlega odrębnym, indywidualnym uzgodnieniom z Delegaturą Rejonową w Rybniku.

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie remontu ubikacji w budynku Delegatury Rejonowej w Rybniku wraz z odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej.

 

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);
 • Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 21 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

 

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby PZD OZ Śląski w Katowicach ul.Kormoranów 1 lub na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 10.05.2019r.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

 

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio w siedzibie PZD OZ Śląskiego w godzinach 9-14 lub pod numerami telefonów:

 

 • 32 255 40 85 w.117 lub 118– Biuro PZD OZ Śląski w Katowicach
 • 501-423-450 – Delegatura Rejonowa Rybnik

 

 

Przedmiar.pdf