REGULAMIN ROD uchwalony 28 czerwca 2018 roku, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku - POBIERZ

Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS.

13 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.