10 stycznia w siedzibie Okręgu Śląskiego odbyło się pierwsze w 2019 roku posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD poszerzone o udział kierowników i przewodniczących Delegatur Rejonowych oraz kierowników Ośrodków Szkoleniowych działających przy delegaturach.

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski. Jako że, było to pierwsze spotkanie członków OZ Śl. Pan Prezes rozpoczął posiedzenie składając życzenia Noworoczne wszystkim zebranym. Przedstawił porządek obrad, który w głosowaniu jawnym został przyjęty jednomyślnie. W trakcie posiedzenia poruszone zostały ważne dla Okręgu i Związku sprawy. Jednym z kluczowych tematów poruszanych na posiedzeniu była kampania sprawozdowczo-wyborcza. Okręg Śląski jest Okręgiem zrzeszający 601 ROD. Jak podkreślił Pan Prezes w swoim wystąpieniu, ważne jest prawidłowe przygotowanie do kampanii. W Okręgu został już powołany zespół obsługujący WZ.

 

Obecnie priorytetowym zadaniem jest przeszkolenie osób obsługujących zebrania, by zaznajomiły się z  aktualnymi przepisami i sytuacją w Związku. We wszystkich delegaturach wyznaczono już harmonogramy szkoleń. Ponadto na najbliższym naradach z Zarządami i komisjami rewizyjnymi ROD także będą omawiane zasady prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia zebrań. W czasie obrad nakreślono także niezbędne działania w przygotowaniu rejonowych konferencji przedzjazdowych. W tej kwestii omówiono także konieczność sporządzenia sprawozdań z działania delegatur rejonowych, które będą przedstawiane na konferencjach. W Okręgu Śląskim jest to ważna kwestia ponieważ nasze delegatury mają bezpośredni kontakt z ogrodami i działkowcami, którym należą się informacje o wykonanych zadaniach przez wszystkie struktury Okręgu.

 

Śledząc bieżące wydarzenia, solidaryzując się z Okręgiem Mazowieckim i Gdańskim Okręgowy Zarząd Śląski przyjął stanowisko w sprawie zagrożeń dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych. Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego Pan Mateusz Macianty przekazał zebranym, iż dział terenowy Okręgu monitoruje działania miast zmierzające do zmiany planów miejscowych na terenie Śląska. Obecnie trwa procedura aktualizacji badania jakie miało miejsce w 2016r. Jak dotychczas udało się ustalić, Rady Miasta nie mają zamiaru zmieniać planów  miejscowego zagospodarowania przestrzennego i ustalać zapisy negatywne dla ROD. Niemniej jednak z uwagi na ogrom obszaru na jakim znajdują się śląskie ogrody sprawa wymaga uwagi. W tym celu Okręg wystąpił już z oficjalnym pismem do wszystkich miast i gmin z terenu Okręgu.

 

Pani Barbara Kozikowska p.o Główna Księgowa omówiła działania i wyniki finansowe OFK przy każdej Delegaturze Rejonowej. Przedstawiła bieżące sprawy finansowe oraz oceniła dotychczasowe wdrożenia programu DGCS PZD System. W dalszej części posiedzenia przedstawiono i podjęto uchwały dotyczące spraw inwestycyjnych i terenowo – prawnych. Przedstawiono także aktualne skargi oraz zapadłe rozstrzygnięcia w niektórych ważnych sprawach. Dyrektor Biura przedstawił zebranym opinię prawną dotyczącą zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także płynące z tego tytułu zagrożenia dla ROD. Ponadto w związku z wdrażanym przez Krajowy Zarząd PZD systemem komunikacji przez e-maile zwrócono uwagę na konieczności zebrania adresów e-mailowych od ROD. Obecnie baza adresów jest aktualizowana niemniej jednak w celu prawidłowego wdrożenia systemu wszystkie ROD powinny się zmobilizować i przesłać stosowne adresy. W przypadku wątpliwości poszczególne delegatury jak i Okręg służy pomocą.

 

Podczas dyskusji omawiano przede wszystkim przygotowania do zebrań walnych, które w naszym Okręgu będą się odbywać już od lutego. Przesłane przez Krajową Radę PZD wytyczne, będą ułatwiały Zarządom ROD przygotowanie niezbędnych dokumentów i prawidłowe przeprowadzenie zebrań. Podkreślono także rolę osoby obsługującej zebranie. Dzięki kompetentnym osobom zebrania będą odbywać się sprawnie.

Dominika Wojciechowska – Instruktor ds. ogrodniczych