OGŁOSZENIE

W związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego w roku 2019 polegającego na wykonaniu instalacji wodociągowej do 66 działek w ROD „Wiśnia" w Czechowicach­Dziedzicach ogłasza PRZETARG na realizację robót wykonawczych związanych z wyżej wymienioną instalacją na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiśnia"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót instalacji wodociągowej w ROD „Wiśnia" w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Kraszewskiego zgodnie z projektem i przedmiarem w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

  • Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi zgodnie z zapisem zawartym w ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.
  • Przewidywane prace obejmują wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych zawartych w projekcie inwestycji.
  • Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu wykonania robót.
  • Przewidywany zakres całościowy prac przedstawiony w przedmiarze należy potwierdzić na miejscu wykonania robót gdzie jest do wglądu także projekt inwestycji. Projekt oraz regulamin przetargu dostępny jest w biurze zarządu ROD „Wiśnia" Czechowice-Dziedzice przy ulicy Kraszewskiego w dniu 25.06.2019 od 15.00 do godz. 18.00 lub po telefonicznym uzgodnieniu z zarządem ROD.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie robót instalacji wodociągowej na ogrodzie ROD „Wiśnia" w Czechowicach-Dziedzicach z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej

Ogólne warunki zamówienia

  • Zgodnie z regulaminem do wglądu w siedzibie ROD
  • Wybrany wykonawca w trakcie prowadzenia robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej ( dreny)
  • Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy
  • Gwarancja na wykonanie prac nie mniej niż 36 miesięcy od dokonania odbioru robót
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużeniu terminu składania ofert bez podania przyczyny

Inne warunki zgodnie z regulaminem oraz docelowo z zapisami umowy wykonawczej.

Kryterium Ofert

• Zgodnie z zapisami regulaminu do wglądu w siedzibie ROD


Oferty prosimy przesyłać na adres 
Władysław Sobuś
Ul Słowackiego 27/28
43-502 Czechowice -Dziedzice


Termin składania ofert ustala sie na dzień 10.07.2019
Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, REGON, KRS / wpis do ewidencji ) i powinny być podpisane przez osobą upoważnioną do reprezentowania firmy
Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów , umówienia terminu wizji oraz przeglądu dokumentacji a także miejsca złożenia oferty prac można uzyskać telefonicznie pod numerem 695 979 435
Otwarcie ofert nastąpi 13.07.2019 0 godz. 11.00


Przez komisję przetargową w składzie:
Prezes ROD „Wiśnia”
Przewodnicząca komisji rewizyjnej ROD „Wiśnia”
Działkowicz ROD „Wiśnia”
Sekretarz ROD „Wiśnia"
Wygrywaiący przetarg zostanie poinformowany pisemnie przez przewodniczącego komisii przetargowej

Uwaga: Z przedmiotu przetargu wyłączone są pozycje dotyczące montażu liczników.

Przedmiar ROD Wiśnia w Czechowicach-Dziedzicach.pdf