Zgodnie z § 4 uchwały nr 242/2018 KZ PZD z dnia 12.07.2018 r. w sprawie ustalenia zbiorów danych osobowych i zasad dostępu do tych zbiorów w ROD, dostęp do zbiorów i podzbiorów danych osobowych w ROD co do zasady przysługuje prezesowi zarządu ROD, pierwszemu wiceprezesowi zarządu ROD, funkcyjnym członkom zarządu ROD oraz innym osobom, o ile zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez zarząd ROD (na podstawie stosownej uchwały) tj.  pozostałym członkom zarządu ROD oraz osobom zatrudnionym w ROD – na potrzeby wykonywania zadań związanych z realizacją umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej.

Aby zostać działkowcem, należy nabyć działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD, a dokładniej uzyskać do niej prawo dzierżawy działkowej.

W dniach 8-9 maja br. w Warszawie odbyła się dwudniowa narada, w której uczestniczyli prezesi i dyrektorzy biur okręgowych zarządów PZD, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Krajowej Rady.

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Krajowego Zarządu PZD w sprawie inwestycji w ROD, głównie dotyczących najważniejszych elementów infrastruktury ogrodowej jak: sieć elektryczna, sieć wodociągowa, siedziby zarządów ROD, wymiana ogrodzeń itp. przedstawiamy najważniejsze zasady przygotowania inwestycji, podjęcia uchwały przez walne zebranie działkowców, a także rozliczenia zrealizowanej inwestycji.

Proces inwestycyjny w ROD prowadzą zarządy ROD. Proces ten jest inicjowany w momencie zwołania przez zarząd ROD walnego zebrania w celu podjęcia przez nie uchwały w sprawie zamierzenia inwestycyjnego. Zwołanie walnego zebrania poprzedzają działania planistyczne zarządu ROD: określenie potrzeb inwestycyjnych, określenie wartości zadania inwestycyjnego oraz sposobów finansowania inwestycji. Efektem tych działań jest opracowanie przez zarząd ROD wniosku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego zawierającego charakterystykę robót, przewidywany czas i termin realizacji, system realizacji zadania, koszt zadania oraz źródła finansowania zadania (środki własne ROD, dotacje, pożyczki, partycypację finansową działkowców – w tym wartość prac działkowców na rzecz zadania inwestycyjnego).

Wniosek oraz argumenty potwierdzające jego zasadność zarząd prezentuje na walnym zebraniu działkowców.

Po podjęciu przez walne zebranie uchwały w sprawie zamierzenia inwestycyjnego zarząd ROD składa do okręgowego zarządu wniosek o włączenie przyjętego zadania inwestycyjnego do planu inwestycji i remontów. Gromadzi również wymaganą dokumentację, składa wnioski o wydanie niezbędnych dla rozpoczęcia robót budowlanych decyzji administracyjnych, dokonuje wyboru kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, wybiera wykonawcę robót budowlanych (w zależności od wartości zadnia inwestycyjnego – z wolnej ręki, w drodze zapytania o cenę lub przetargu pisemnego). Do obowiązków zarządu ROD należy również powołanie komisji odbioru zadania inwestycyjnego, odbiór wykonanych prac, a także rozliczenie wykonanych robót budowlanych.

Obowiązki zarządów ROD w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego szczegółowo opisuje uchwała Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia  01.10.2015 r. w sprawie prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców. Uchwała jest dostępna na stronie internetowej PZD pod linkiem:

http://pzd.pl/uploads/renata/U%2014%20KR%20%20inwestycje%20i%20remonty%20w%20ROD.pdf

Istotną rolę w procesie inwestycyjnym pełni walne zebranie ROD. Decyzja w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego podejmowana jest – zgodnie z § 64 pkt 7 Statutu PZD - przez walne zebranie ROD. Uchwała walnego zebrania w ww. sprawie powinna zostać podjęta zgodnie z zasadami określonymi w Statucie PZD oraz procedurą opisaną w uchwale Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 01.10.2015 r. w sprawie prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

W uchwale walne zebranie ROD wskazuje na rodzaj zadania inwestycyjnego oraz okres jego realizacji. Podjęcie przez walne zebranie ROD uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego stanowi podstawę podejmowania przez zarząd ROD działań zmierzających do realizacji zadania.

Podkreślić należy, że walne zebranie podejmuje uchwałę w sprawie pojedynczego zamierzenia inwestycyjnego, samodzielnego pod względem rzeczowym i finansowym. Niełączenie zadań inwestycyjnych jest uzasadnione względami transparentności, zasadności i celowości zarówno jeśli chodzi o realizację, jak i rozliczenie zadań. W uchwale walne zebranie określa również wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania przypadającej na jednego działkowca..

Oprócz partycypacji działkowców inwestycja w ROD może być sfinansowana z innych źródeł, tj. środków własnych ROD, dotacji lub pożyczek wewnątrzzwiązkowych, dotacji gminnych oraz środków pochodzących z innych źródeł.

Na realizację inwestycji można pozyskać dotację wewnątrzzwiązkową, zarówno z okręgowego, jak i z krajowego Funduszu Rozwoju ROD, po spełnieniu wymagań wynikających z uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD Nr 255/2015 z dnia 01 października 2015 r. w sprawie zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych z krajowego i okręgowego Funduszu Rozwoju ROD.

Uwaga działkowcy! Do zarządów ogrodów trafiła kolejna bezpłatna dla działkowców broszura ogrodnicza, tym razem poświęcona działkowej produkcji zdrowych i pełnowartościowych warzyw („Warzywa wolne od chemii”).