W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Krajowego Zarządu PZD w sprawie inwestycji w ROD, głównie dotyczących najważniejszych elementów infrastruktury ogrodowej jak: sieć elektryczna, sieć wodociągowa, siedziby zarządów ROD, wymiana ogrodzeń itp. przedstawiamy najważniejsze zasady przygotowania inwestycji, podjęcia uchwały przez walne zebranie działkowców, a także rozliczenia zrealizowanej inwestycji.

Proces inwestycyjny w ROD prowadzą zarządy ROD. Proces ten jest inicjowany w momencie zwołania przez zarząd ROD walnego zebrania w celu podjęcia przez nie uchwały w sprawie zamierzenia inwestycyjnego. Zwołanie walnego zebrania poprzedzają działania planistyczne zarządu ROD: określenie potrzeb inwestycyjnych, określenie wartości zadania inwestycyjnego oraz sposobów finansowania inwestycji. Efektem tych działań jest opracowanie przez zarząd ROD wniosku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego zawierającego charakterystykę robót, przewidywany czas i termin realizacji, system realizacji zadania, koszt zadania oraz źródła finansowania zadania (środki własne ROD, dotacje, pożyczki, partycypację finansową działkowców – w tym wartość prac działkowców na rzecz zadania inwestycyjnego).

Wniosek oraz argumenty potwierdzające jego zasadność zarząd prezentuje na walnym zebraniu działkowców.

Po podjęciu przez walne zebranie uchwały w sprawie zamierzenia inwestycyjnego zarząd ROD składa do okręgowego zarządu wniosek o włączenie przyjętego zadania inwestycyjnego do planu inwestycji i remontów. Gromadzi również wymaganą dokumentację, składa wnioski o wydanie niezbędnych dla rozpoczęcia robót budowlanych decyzji administracyjnych, dokonuje wyboru kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, wybiera wykonawcę robót budowlanych (w zależności od wartości zadnia inwestycyjnego – z wolnej ręki, w drodze zapytania o cenę lub przetargu pisemnego). Do obowiązków zarządu ROD należy również powołanie komisji odbioru zadania inwestycyjnego, odbiór wykonanych prac, a także rozliczenie wykonanych robót budowlanych.

Obowiązki zarządów ROD w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego szczegółowo opisuje uchwała Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia  01.10.2015 r. w sprawie prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców. Uchwała jest dostępna na stronie internetowej PZD pod linkiem:

http://pzd.pl/uploads/renata/U%2014%20KR%20%20inwestycje%20i%20remonty%20w%20ROD.pdf

Istotną rolę w procesie inwestycyjnym pełni walne zebranie ROD. Decyzja w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego podejmowana jest – zgodnie z § 64 pkt 7 Statutu PZD - przez walne zebranie ROD. Uchwała walnego zebrania w ww. sprawie powinna zostać podjęta zgodnie z zasadami określonymi w Statucie PZD oraz procedurą opisaną w uchwale Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 01.10.2015 r. w sprawie prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

W uchwale walne zebranie ROD wskazuje na rodzaj zadania inwestycyjnego oraz okres jego realizacji. Podjęcie przez walne zebranie ROD uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego stanowi podstawę podejmowania przez zarząd ROD działań zmierzających do realizacji zadania.

Podkreślić należy, że walne zebranie podejmuje uchwałę w sprawie pojedynczego zamierzenia inwestycyjnego, samodzielnego pod względem rzeczowym i finansowym. Niełączenie zadań inwestycyjnych jest uzasadnione względami transparentności, zasadności i celowości zarówno jeśli chodzi o realizację, jak i rozliczenie zadań. W uchwale walne zebranie określa również wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania przypadającej na jednego działkowca..

Oprócz partycypacji działkowców inwestycja w ROD może być sfinansowana z innych źródeł, tj. środków własnych ROD, dotacji lub pożyczek wewnątrzzwiązkowych, dotacji gminnych oraz środków pochodzących z innych źródeł.

Na realizację inwestycji można pozyskać dotację wewnątrzzwiązkową, zarówno z okręgowego, jak i z krajowego Funduszu Rozwoju ROD, po spełnieniu wymagań wynikających z uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD Nr 255/2015 z dnia 01 października 2015 r. w sprawie zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych z krajowego i okręgowego Funduszu Rozwoju ROD.

W dniach 8-9 maja br. w Warszawie odbyła się dwudniowa narada, w której uczestniczyli prezesi i dyrektorzy biur okręgowych zarządów PZD, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Krajowej Rady.

Uwaga działkowcy! Do zarządów ogrodów trafiła kolejna bezpłatna dla działkowców broszura ogrodnicza, tym razem poświęcona działkowej produkcji zdrowych i pełnowartościowych warzyw („Warzywa wolne od chemii”).

W dniu 24 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany kolejny projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej potocznie ustawą „śmieciową).