Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS.

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 1 października 2015 roku uchwalony został Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który zaczął obowiązywać 1 stycznia 2016 roku. 

REGULAMIN ROD uchwalony 1 października 2015, który obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku

13 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.